– Model –

COMPROMISUL

Acest act se încheie între părţi în situaţia în care contractul nu conţine clauza compromisorie.

” Subsemnaţii:

1. …………………………………………………………..
(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul Comerţului; număr de telefon, telex, fax),

denumită în continuare Partea 1, şi

2. …………………………………………………………..
(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul Comerţului; număr de telefon, telex, fax),

denumită în continuare Partea 2,

constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr ….. din ……., litigiul având următorul obiect:…………………………………………………………..

Partea 1 pretinde că……………………………………………….. (expunerea pe scurt a pretenţiilor)

Partea 2 susţine că……………………………………………….. (expunerea pe scurt a obiecţiilor).

Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

încheiat în dublu exemplar, la……………………………………………….., astăzi………………………………

Semnătura părţii 1*,
Semnătura părţii 2*, ”

……………………………….
…………………………….
————————–

* în cazul persoanelor juridice se parafează semnătura cu amprenta ştampilei.