– Model –

FORMA DE COMPROMIS STANDARD

 

Subsemnaţii:

  1. ……………… (nume/denumire; numele reprezentanţilor legali sau convenţionali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul Comerţului; număr de telefon, telex, fax, adresa poştei electronice şi alte elemente de identificare, după caz), denumită în continuare partea 1, şi
  2. (aceleaşi date), denumită în continuare partea 2,

constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. …….. din data de……….. , litigiu având următorul obiect:

Partea 1 pretinde că ……. (expunerea pe scurt a pretenţiilor)

Partea 2 susţine că ……… (expunerea pe scurt a obiecţiilor).

Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitraj, organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală pronunţată în acest litigiu este definitivă, obligatorie şi executorie.

 

Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:

 

  1. „Tribunalul arbitral va fi compus din d-na/dl. …………………. în calitate de arbitru unic.”

Sau

„Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României”

Sau

„Tribunalul arbitral va fi compus din trei membri: d-na/dl. ……………. arbitru desemnat de partea 1 şi d-na/dl.: …………………. arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un supraarbitru, în termenul şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.” (variantă: „Supraarbitrul va fi desemnat de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României”.

Sau

„Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor Reguli de procedură arbitrală”.

  1. „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii române/normelor de drept substanțial din [… se va insera] ”.

Sau

„Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex æquo et bono) sau ca amiable compositeur”.

  1. „Locul arbitrajului este la …………………. (dacă se stabileşte alt loc decât sediul Curţii de Arbitraj)”.
  2. „Tribunalul arbitral va pronunţa hotărârea în termen de …… luni (în situaţia în care părţile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevăzut de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României).

Încheiat în dublu exemplar, la …… , astăzi ………. .

Semnătura părţii 1,                                                   Semnătura părţii 2,