Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale

 

CUPRINS

 
Art.1 – Valoarea taxei arbitrale
Art.2 – Valoarea obiectului cererii
Art.3 – Valoarea obiectului cererii în situații speciale
Art.4 – Taxarea altor cereri
Art.5 – Taxa arbitrală în procedura de urgență
Art.6 – Onorariile arbitrilor
Art.7 – Obligația de taxare
Art.8 – Alte cheltuieli arbitrale
Art.9 – Restituirea taxei arbitrale
Art.10 – Taxarea în arbitrajul ad hoc
Art.11 – Condițiile plății
Art.12 – Sancțiunea neachitării taxei în termen. Cererea de reexaminare
Art.13 – Calculul taxei administrative și plata onorariilor arbitrilor
Art.14 – Modalități de plată
Art.15 – Suportarea taxelor și cheltuielilor arbitrale
Art.16 – Dispoziții tranzitorii
Art.17 – Intrarea în vigoare
ANEXA NR.1

Art.1 – Valoarea taxei arbitrale

(1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 150 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății, precum și o taxă arbitrală formată din taxă administrativă și onorariile arbitrilor.
(2) Cuantumul taxei arbitrale compusă din taxa administrativă și onorariile arbitrilor este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentele Norme.
(3) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât euro, taxa arbitrală se calculează pe baza parității stabilită de BNR dintre această valută și euro la data introducerii cererii de arbitrare și se plătește în euro ori în altă valută liber convertibilă.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care se formulează pretenții în valute diferite. Secretariatul Curții de Arbitraj va putea stabili însă o valută unică de percepere a taxei arbitrale.
(5) Cuantumul onorariilor arbitrilor stabilite conform alin. (1) și Anexei nr. 1 se aplică pentru un singur arbitru.
(6) Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio situație.

 

Art.2 Valoarea obiectului cererii

(1) Părțile au obligația de a evalua în vederea taxării orice cerere dedusă arbitrajului, sub sancțiunea restituirii acesteia, în conformitate cu dispozițiile art. 12 din Regulile de procedură arbitrală.
(2) Valoarea obiectului cererii se stabilește, de regulă, astfel:
a) în cererile privind pretenții bănești, la suma pretinsă;
b) în cererile privind predarea unor bunuri, altele decât cele arătate la lit. f) și g) la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
c) în cererile privind obligația de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.
d) în cererile privind executarea unui contract sau a altui act juridic, la valoarea obiectului acestuia sau a părții din obiect dedusă arbitrajului;
e) în cererile privind plata unei părți dintr-o creanță, la valoarea părții pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă sau care urmează a fi executată la data când devine exigibilă;
f) în cererile privitoare la dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, la valoarea impozabilă a imobilului;
g) în cererile privitoare la constatarea nulității absolute, anularea, rezilierea contractelor de locațiune sau leasing, inclusiv la repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat sau arendat, la valoarea chiriei sau arendei anuale.
(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabilește la suma totală a capetelor de cerere.
(4) Secretariatul Curții de Arbitraj va calcula taxa arbitrală pe baza evaluării pretențiilor de către părți.
(5) În toate situațiile, tribunalul arbitral poate determina, în mod rezonabil, valoarea reală a pretențiilor. Tribunalul arbitral va dispune taxarea suplimentară, dacă este cazul, numai după punerea în discuția părților a valorii reale a pretențiilor deduse arbitrajului.

 

Art.3 Valoarea obiectului cererii în situații speciale

(1) Cererile privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, altul decât cele arătate la art. 2 lit. g), precum și cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrală prevăzută la Anexa nr. 1, în funcție de valoarea pretinsă a fi executată sau, după caz, neexecutată. Cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxa arbitrală dacă este accesorie cererii privind constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.
(2) Dacă actul cu privire la care se solicită constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea este un pact de preferință, un pact de opțiune sau o promisiune de a contracta (de vânzare, de închiriere sau de orice altă natură) sau orice alt antecontract, atunci taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul pactului, promisiunii sau antecontractului sau la valoarea prețului promisiunii sau antecontractului, dacă părțile au prevăzut expres o astfel de valoare.
(3) În cazul în care obiectul cererii de arbitrare cuprinde capete de cerere care au aceeași finalitate, capete de cerere alternative, precum restituirea în natură sau în echivalent, sau principale ori subsidiare, se percepe o singură taxă arbitrală, calculată la valoarea cea mai mare a obiectului cererii conform Anexei nr.1.
(4) În cazul în care o parte solicită, prin întâmpinare ori cerere reconvențională, compensarea pretenției sale cu cea a celeilalte părți, solicitantul este obligat la plata taxei arbitrale la valoarea de compensat.
(5) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu 1.500 lei.
(6) Cererile pentru încuviințarea de măsuri asigurătorii și măsuri provizorii precum și cererile privind constatarea anumitor împrejurări de fapt se taxează cu 1.500 lei.
(7) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situația unor litigii arbitrale se taxează cu 100 lei.
(8) Când, prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep să curgă și până la data introducerii cererii sau a majorării ei cu atare pretenții, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenții bănești (despăgubiri, restituiri etc.).
(9) Pentru ca tribunalul arbitral să fie legal învestit cu un capăt de cerere privind acordarea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere și în continuare, după pronunțarea sentinței arbitrale, aceste pretenții trebuie evaluate și taxate la valoarea acestora până la ultimul termen de arbitrare.
(10) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

 

Art.4 Taxarea altor cereri

(1) Cererea reconvențională, cererea de chemare în garanție și cererea de intervenție în interes propriu ori de chemare în judecată a altor persoane se taxează întocmai ca și cererea principală de arbitrare, inclusiv în ce privește taxa de înregistrare.
(2) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

 

Art.5 Taxa arbitrală în procedura de urgență

(1) Taxa arbitrală pentru procedura de urgență este compusă din următoarele elemente:
a) 150 de euro, care reprezintă taxă de înregistrare;
b) 3.750 lei, care reprezintă taxa administrativă;
c) 11.250 lei, care reprezintă onorariul Arbitrului de Urgență.
(2) Partea care solicită numirea Arbitrului de urgență va plăti taxa arbitrală aferentă până la depunerea cererii.
(3) La cererea motivată a Arbitrului de Urgență sau în cazul în care se consideră astfel, Președintele Curții de Arbitraj poate hotărî majorarea sau reducerea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), ținând cont de natura și complexitatea cazului sau de alte circumstanțe relevante.
(4) Dacă nu se depune dovada taxei arbitrale, Secretariatul Curții de Arbitraj nu va transmite cererea către Președintele Curții de Arbitraj, ci o va restitui solicitantului.
(5) La cererea unei părți, taxa arbitrală poate fi împărțită între părți prin sentința finală a tribunalului arbitral.

 

Art.6 Onorariile arbitrilor

(1) În cazul soluționării litigiului de către un tribunal arbitral, valoarea onorariilor arbitrilor se calculează conform Anexei nr. 1 și se înmulțește cu numărul de arbitri ce intră în componența tribunalului arbitral.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), suma reprezentând onorariile arbitrilor se repartizează conform înțelegerii arbitrilor, iar în lipsa înțelegerii, astfel:
a) 10% pentru supraarbitru sau, după caz, pentru arbitrul care redactează hotărârea;
b) restul de 90% se împarte între toți membrii tribunalului arbitral.
(3) În cazul soluționării litigiului de către un arbitru unic, valoarea onorariului arbitrului unic se calculează conform art. 1, la care se adaugă un procent de 33% din această sumă.

 

Art.7 Obligația de taxare

Taxele arbitrale se avansează de reclamant, cu privire la cererea principală, respectiv de pârât pentru cererea reconvențională.

 

Art.8 Alte cheltuieli arbitrale

(1) În afară de taxa de înregistrare și de taxa administrativă, părțile sunt obligate să plătească, în condițiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor și a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poștă rapidă, onorariile arbitrilor; onorariile avocaților; cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, experților, consilierilor și martorilor, precum și alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.
(2) Dacă o astfel de măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părți sau pe ambele, în proporția ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.
(3) La sumele achitate se adaugă TVA.

 

Art.9 Restituirea taxei arbitrale

(1) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte de constituirea tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 75%.
(2) Dacă reclamantul renunță la arbitrare sau la dreptul subiectiv sau părțile încheie o tranzacție mai înainte sau la primul termen de arbitrare, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(3) Atunci când se pronunță o hotărâre prin care se constată necompetența tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporție de 50%.
(4) Dacă reclamantul își reduce pretențiile mai înainte sau la primul termen de arbitrare, pentru care părțile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretențiilor formulate în cerere se micșorează ulterior, taxa arbitrală deja achitată nu se restituie.
(5) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.

 

Art.10 Taxarea în arbitrajul ad hoc

În arbitrajul ad-hoc organizat de Curtea de Arbitraj, în conformitate cu Regulamentul său privind organizarea și funcționarea, taxa administrativă este aceeași ca și taxa administrativă percepută pentru soluționarea litigiului prin arbitraj instituționalizat și se achită în termen de 10 zile după achitarea taxei de înregistrare.

 

Art.11 Condițiile plății

(1) Taxa arbitrală se plătește integral de către părțile îndatorate în termen de 10 zile de la primirea Actului de înștiințare sau, după caz, în situația cererii reconvenționale ori a celorlalte cereri taxabile, în următoarele 10 zile după depunere. Dovada plății se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.
(2) La cererea părții și pentru motive temeinice, Președintele Curții de Arbitraj poate aproba punerea pe rol a cauzei dacă s-a achitat cel puțin o treime din taxa arbitrală. Diferența de două treimi va fi plătită potrivit deciziei tribunalului arbitral.

 

Art.12 Sancțiunea neachitării taxei în termen. Cererea de reexaminare

(1) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenul stabilite în acest scop, cererea de arbitrare se restituie.
(2) Partea nemulțumită de modul de calcul al taxelor și de soluția dată cererii de eșalonare a plății poate face cerere de reexaminare, asupra căreia Președintele Curții de Arbitraj se pronunță printr-o rezoluție motivată.

 

Art.13 Calculul taxei administrative și plata onorariilor arbitrilor

(1) Taxa administrativă și onorariile arbitrilor se calculează conform tabelului de calcul de către asistentul arbitral desemnat și se includ în cuantumul taxei arbitrale.
(2) Plata onorariilor arbitrilor se va face prin Camera de Comerț și Industrie a României, după pronunțarea, redactarea, semnarea și comunicarea către părți a hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului instituționalizat și conform înțelegerii părților în cazul arbitrajului ad hoc.
(3) Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus suspendarea judecății în temeiul unor dispoziții imperative ale legii se stabilesc în vederea plății după cum urmează: 50% la data suspendării și 50% la finalizarea litigiului prin hotărâre, inclusiv prin pronunțarea unei hotărâri de perimare sau, după caz, la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.
(4) Onorariile arbitrilor, plătite prin Camera de Comerț și Industrie a României din depozitul constituit de părți în acest scop, reprezintă sume nete. Calculul și deducerea impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale obligatorii și a oricăror alte obligații fiscale revin Camerei de Comerț și Industrie a României, potrivit legii.

 

Art.14 Modalități de plată

(1) Taxa de înregistrare, taxa arbitrală și alte cheltuieli arbitrale se plătesc prin documente de plată acceptate de Camera de Comerț și Industrie a României sau în numerar direct la casieria Camerei de Comerț și Industrie a României.
(2) Cheltuielile de deplasare ale unui arbitru, în cuantumul stabilit de tribunalul arbitral, vor putea fi achitate și direct arbitrului, pe baza de chitanță însoțită, după caz, de documente justificative. O copie a chitanței va fi păstrată la dosarul cauzei.
(3) În cazul plății prin documente de plată, taxa de înregistrare, taxa arbitrală și cheltuielile arbitrale se consideră plătite în ziua intrării sumelor în contul Camerei de Comerț și Industrie a României. Decalajul dintre data efectuării plății și data operării în contul Camerei de Comerț și Industrie a României odată cu înregistrarea plății nu are nici o consecință juridică asupra termenelor de plată prevăzute.

 

Art.15 Suportarea taxelor și cheltuielilor arbitrale

(1) Orice diferență în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează și se achită de îndată.
(2) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părți a obligațiilor financiare.

 

Art.16 Dispoziții tranzitorii

Cererile de arbitrare înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentelor Norme rămân supuse taxelor în vigoare la data înregistrării lor.

 

Art.17 Intrarea în vigoare

(1) Prezentele Norme se aprobă de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, conform art. 30 din Legea nr. 335/2007, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
(2) Prezentele Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale se publică pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie a României și în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă Normele aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României la 5 iunie 2014, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

ANEXA NR.1

Taxa administrativă și onorariul arbitral

A. Când valoarea obiectului cererii este exprimată în lei

Valoarea obiectului cererii (în lei) Taxa administrativă
a)    până la 2.000 lei 300 lei (taxă administrativă minimă)
b)    între 2.001 lei și 5.000 lei 300 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 2.000 lei
c)    între 5.001 lei și 10.000 lei 450 lei plus 4% pentru ceea ce depășește 5.000 lei
d)    între 10.001 lei și 50.000 lei 650 lei plus 3% pentru ceea ce depășește 10.000 lei
e)    între 50.001 lei și 100.000 lei 1.850 lei plus 2% pentru ceea ce depășește 50.000 lei
f)     între 100.001 lei și 200.000 lei 2.850 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
g)    între 200.001 lei și 700.000 lei 3.850 lei plus 0,5% pentru ceea ce depășește 200.000 lei
h)    peste 700.000 lei 6.350 lei plus 0,3% pentru ceea ce depășește 700.000 lei

 

Valoarea obiectului cererii (în lei) Onorariu arbitru
a)    până la 2.000 lei 200 lei (onorariu minim)
b)    între 2.001 lei și 5.000 lei 200 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 2.000 lei
c)    între 5.001 lei și 10.000 lei 350 lei plus 4% pentru ceea ce depășește 5.000 lei
d)    între 10.001 lei și 50.000 lei 550 lei plus 3% pentru ceea ce depășește 10.000 lei
e)    între 50.001 lei și 100.000 lei 1.750 lei plus 2% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
f)     între 100.001 lei și 200.000 lei 2.750 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
g)    între 200.001 lei și 700.000 lei 3.750 lei plus 0,5% pentru ceea ce depășește 200.000 lei
h)    peste 700.000 lei 6.250 lei plus 0,3% pentru ceea ce depășește 700.000 lei

B. Când valoarea obiectului cererii este exprimată în valută străină. Taxele indicate la prezentul pct.B nu se aplică litigiilor dintre persoane fizice sau juridice române când valoarea obiectului cererii este exprimată într-o valută străină.

 

Valoarea obiectului cererii (în euro) Taxa administrativă
a)    până la 20.000 € 800 € (taxă administrativă minimă)
b)    între 20.001 € și 50.000 € 800 € plus 5% pentru ceea ce depășește 20.000 €
c)    între 50.001 € și 100.000 € 2.300 €  plus 3% pentru ceea ce depășește 50.000 €
d)    între 100.001 € și 500.000 € 3.800 € plus 1,5% pentru ceea ce depășește 100.000 €
e)    între 500.001 € și 1.000.000 € 9.800 € plus 0,7% pentru ceea ce depășește 500.000 €
f)     între 1.000.001 € și 2.000.000 € 13.300 € plus 0,5% pentru ceea ce depășește 1.000.000 €
g)    peste 2.000.000 € 18.300 € plus 0,3% pentru ceea ce depășește 2.000.000 €
Valoarea obiectului cererii (în euro) Onorariu arbitru
a)    până la 20.000 € 400 € (onorariu minim)
b)    între 20.001 € și 50.000 € 400 € plus 5% pentru ceea ce depășește 20.000 €
c)    între 50.001 € și 100.000 € 1.900 €  plus 3% pentru ceea ce depășește 50.000 €
d)    între 100.001 € și 500.000 € 3.400 € plus 1,5% pentru ceea ce depășește 100.000 €
e)    între 500.001 € și 1.000.000 € 9.400 € plus 0,7% pentru ceea ce depășește 500.000 €
f)     între 1.000.001 € și 2.000.000 € 12.900 € plus 0,5% pentru ceea ce depășește 1.000.000 €
g)    peste 2.000.000 € 17.900 € plus 0,3% pentru ceea ce depășește 2.000.000 €