Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj Comercial

 

CUPRINS

 
Art.1 – Colegiul Curţii Structura
Art.2 – Constituirea Colegiului
Art.3 – Mandatul membrilor
Art.4 – Atribuţiile Preşedintelui Curții de arbitraj
Art.5.1 – Convocarea Colegiului Curţii
Art.5.3 – Prezență și Cvorum
Art.5.5 – Conducerea şedinţelor
Art.5.6 – Deciziile Colegiului Curţii
Art.5.7 – Dezbateri ale Colegiului Curții
Art.6 – Comisiile de specialitate ale Curţii de Arbitraj
Art.7 – Atribuţiile Colegiului Curţii
Art.8 – Indemnizaţii pentru membrii Colegiului Curţii de Arbitraj
Art.9 – Aprobarea şi intrarea în vigoare

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1 — Conducerea generală a activităţii Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este asigurată de Colegiul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, alcătuit din Președintele Curții de Arbitraj, Vicepreședintele Curții de Arbitraj și 5 membri, denumit în continuare Colegiul Curţii.

 

Art. 2 — (1) Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, dintre arbitrii înscriși pe listă.
(2) Vicepreședintele și membrii Colegiului Curții sunt propuși de Președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

 

Capitolul II
Organizare şi funcţionare

Art. 3 — (1) Mandatul membrilor Colegiului Curţii este de cinci ani și poate fi reînnoit.
(2) Înainte de termen, mandatul încetează:
– din cauze naturale,
– prin demisie,
– prin revocare, conform art. 6 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj.

 

Art. 4 — (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii:
a) conduce Colegiul Curţii;
b) prezidează şedinţele Colegiului Curţii şi sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj;
c) reprezintă Curtea de Arbitraj în relaţiile interne şi internaţionale;
d) propune Colegiului Curţii spre aprobare Regulile de procedură arbitrală;
e) exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
f) propune Colegiului Curţii examinarea şi avizarea proiectului de Regulament al Colegiului Curţii, precum şi proiectul Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, spre a fi aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
g) verifică buna funcţionare a activităţii Colegiului Curţii şi coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Curţii de Arbitraj;
h) avizează onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii de Arbitraj;
i) dispune închiderea prin rezoluţie a procedurii arbitrale în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală;
j) prezintă periodic Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României un raport de activitate al Curţii de Arbitraj;
k) propune Colegiului Curţii analiza şi aprobarea Listei de arbitri, precum şi radierea de pe Listă, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj;
l) poate propune Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României revocarea membrilor Colegiului Curţii, pentru motive temeinice relative la calitatea de arbitru şi cea de membru al Colegiului;
m) în aplicarea art. 4 și art. 5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, propune Colegiului Curţii Lista reconfigurată cu arbitri;
n) îndeplineşte orice altă atribuţie potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curții de Arbitraj, pentru buna funcţionare a Curţii de Arbitraj;
o) poate delega una sau mai multe dintre atribuțiile sale către Vicepreședinte.
(2) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este Vicepreședintele. De asemenea, Vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de Președinte.
(3) În situația în care Președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și Vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții.

 

Art. 5 — (1) Colegiul Curţii se întruneşte în urma convocării Preşedintelui Curţii de Arbitraj, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Convocarea se poate face prin scrisoare, fax, telefon sau e-mail, înainte cu cel puțin 3 zile de la data fixată pentru şedinţă, şi va cuprinde ordinea de zi.
(2) Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României poate solicita Preşedintelui Curţii de Arbitraj convocarea Colegiului Curții.

(3) Colegiul Curţii este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii săi.
(4) Colegiul Curţii ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii săi care pot participa la dezbateri. Membrii Colegiului Curţii au drept de vot deliberativ.
Conducerea şedinţelor
(5) Şedinţele Colegiului Curţii sunt conduse de Preşedintele Curţii de Arbitraj.
(6) Deciziile Colegiului Curţii sunt obligatorii pentru activitatea Curţii de Arbitraj.
(7) Dezbaterile Colegiului Curţii se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul de şedinţă asigurat de asistentul arbitral şef sau de un asistent arbitral desemnat de acesta.

 

Art. 6 — (1) În conformitate cu art. 11 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, Colegiul Curții poate constitui comisii de specialitate, compuse dintr-un număr impar de membri.
(2) Prin decizia de înființare, Colegiul Curții aprobă membrii comisiei, coordonatorul comisiei dintre membrii Colegiului, programul, tematica și durata de funcționare a comisiei.

 

Capitolul III
Atribuţii

Art. 7 — Colegiul Curţii are următoarele atribuţii principale, conform art. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curții de Arbitraj:
a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;
b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
c) exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
d) confirmă arbitrii desemnați de părți în ipoteza prevăzută de art. 4 alin 3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj;
e) adoptă proiectul Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj și îl supune spre aprobare Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României;
f) propune, dacă este cazul, modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, precum și a Normelor privind taxele șl cheltuielile arbitrale;
g) aprobă Lista de arbitri;
h) convoacă Plenul Curții de Arbitraj;
i) adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;
j) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate precum și durata acestora;
k) alege membrii Consiliului Științific al Curții de Arbitraj;
l) solicită puncte de vedere membrilor Consiliului Științific;
m) poate decide amânarea plății onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;
n) poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situația întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 2 luni;
o) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;
p) exercită alte activităţi curente de administrare şi reprezentare a Curţii;
q) desemnează președintele de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu largă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj;
r) desemnează membrii onorifici ai Curții de Arbitraj – in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale;
s) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege, în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

 

Art. 8 — (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj are o indemnizaţie lunară egală cu indemnizaţia unui vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
(2) Vicepreședintele are o indemnizație lunară de ¾ din indemnizația Președintelui Curții, iar membrii Colegiului au o indemnizație de 1/3 din indemnizația Președintelui Curții.
(3) Indemnizația Președintelui Consiliului Științific este egală cu indemnizația Vicepreședintelui Colegiului.

 

Capitolul IV
Dispoziţii finale

Art. 9 — (1) Prezentul Regulament a fost aprobat în Sesiunea din 10 noiembrie 2017 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.